Предмет изучавања хемије и супстанца – утврђивање

Одговорите на питања (где треба обавезно користити дефиниције за одговарајуће хемијске појмове!):

1) Шта је хемија?

2) Нааведи примере природних наука?

3) Наведи професије које користе хемијска знања.

4) Од чега зависи примена супстанце, а од чега њена својства?

5) Где се примењују знања из хемије?

6) Шта је материја и како се дели?

7) Шта је супстанца? Наведи три примера.

8) Шта је физичко поље? Наведи три примера.

9) Шта је физичко тело? Наведи три примера.

10) Како се дели супстанца?

11) Како се дели чиста супстанца према сложености?

12) Шта је хемијски елемент? Колико их има? Наведи три примера.

13) Шта је хемијско једињење? Колико их има? Наведи три примера.

14) Шта су смеше? Наведи три примера.

15) Како се деле смеше? Наведи по један пример.

16) Ваздух је хемијски елемент, хемијско једињење или смеша? Објасни.

17) Вода за пиће је хемијски елемент, хемијско једињење или смеша? Објасни.

18) Шта је дестилована вода?

19) Шта је графит?

20) Наведене супстанце разврстај на линије:

Сумпор, гвожђе, морска вода, чоколада, кисеоник, дијамант, дестилована вода, кухињска со, песак, земљиште, речна вода, сода бикарбона, плави камен

  • Хемијски елемент __________________________________
  • Хемијско једињење ___________________________________
  • Хомогена смеша _________________________________
  • Хетерогена смеша ___________________________________