Упутство за шесту недељу – српски језик – 6-1 и 6-2

Ове недеље ћемо говорити о дневнику читања, вежбати грађење речи и проверити да ли сте научили.

Потребно је да погледате у граматици и радној свесци да ли сте све задатке урадили

и да ли вам је све јасно. Уколико има недоумица, питајте на часу.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Упутство за пету недељу 6-1 и 6-2

Прочитајте пажљиво из граматике творбу речи помоћу префикса и творбу речи слагањем; аугментативе са пејоративима, деминутиве са хипокористицима  и урадите задатке.

„Аутобиографија“, Бранислав Нушић – анализирајте одломак о падежима и одломак „Географија“

 Писање имена небеских тела – из граматике препишите правила и по неколико примера.

 

Предметни наставник

Драгана Јањић

Упутство за другу недељу- српски језик VI-1 и VI-2

Поновити градиво обрађено у V разреду из језика: врсте речи, промена именских речи по

падежима, глаголи (глаголски вид и род, инфинитив, презент, перфекат, футур I), реченица и њени делови.

Поновити градиво обрађено у V разреду из правописа.

Прочитати приповетку „Буре“ Исидоре Секулић и анализирати је помоћу питања која се налазе у Читанци иза текста.

Предметни наставник: Драгана Јањић

Упутство за прву недељу- Српски језик VI-1 и VI-2

Ове недеље треба да:

Прочитате песму „Плава звезда“, Мирослава Антића и анализирај те  је помоћу питања

из читанке која се налазе иза текста.

Поновите  градиво из књижевности обрађено у петом разреду.

Предметни наставник: Драгана Јањић

Упутство за трећу недељу- српски језик VI-1 и VI-2

Прочитајте текст о Исидори Секулић из књиге „Били су деца као ти“ Гроздане Олујић

и напишите шта сте научили из њега.

Напишите литерарни састав на тему Моја плава звезда о својој животној жељи или циљу,

због чега је то циљ, како ће те га достићи, какве све препреке се могу појавити…

Прочитајте  из граматике поделу речи по постанку: просте речи и творенице, породица речи, урадите вежбања из граматике и радне свеске која се односе на ову лекцију.

 

Предметни наставник: Драгана Јањић