Надам се да сте одговорили на она задата питања од прошлог часа.
Ево једног текста који треба прочитати и треба да се на основу њега напишу 7-8 питања  у свеску из биологије, тако да питања имају одговоре у овом тексту.
На пример : реченица
Концепт одрживог развоја је релативно нови концепт који је уведен с циљем да се превазиђу недостаци претходних модела развоја.
Питање:  Са којим циљем је уведен концепт одрживог развоја?

Концепт одрживог развоја је релативно нови концепт који је уведен с циљем да се превазиђу недостаци претходних модела развоја; пре свега, запостављање питања заштите животнесредине. Одрживи развој тежи успостављању равнотеже међу различитим димензијама развоја:економском, еколошком и социјалном. Ипак, упркос широком коришћењу овог појма, неопходно јебоље разумевање појма одрживости како би се олакшала примена овог модела развоја. Узимајућиово у обзир, у раду се даје преглед различитих интерпретација и значења дискурса одрживости, снагласком на односу између концепта одрживог развоја и питања заштите животне средине.
едан од основних концепата економике природних
ресурса и животне средине јесте концепт одрживости,
односно одрживог развоја. Упркос различитим
интерпретацијама које се у литератури могу наћи, овом
концепту данас припада централно место у разматрању
другорочне перспективе опстанка и напретка човечанства.
 Одрживост, или одрживи
развој, јавља се не само као суштински предуслов, већ и
као крајњи циљ ефикасне организације бројних људских
активности на Земљи.
Појам одрживости се увелико користи у многим
научним дисциплинама, као и у разним привредним
гранама, укључујући рударство, металургију и хемијскуиндустрију. Тематски оквир заснован на принципима
одрживости се временом проширио тако да су се наметнула  питања: (1)
економије и рационалног коришћења ресурса, (2) социјалне
правде, те (3) проблеми животне средине глобалних
размера.  Одрживи развој је једна од најкомплекснијих
идеја’’ настала
крајем прошлог века и  побуђује велику пажњу различитих
наука – природних, техничких и друштвених .
Овај задатак треба да се одради до следећег понедељка.
Поздрав
Наставница
Author

Rale

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.