Поновити градиво обрађено у V разреду из језика: врсте речи, промена именских речи по

падежима, глаголи (глаголски вид и род, инфинитив, презент, перфекат, футур I), реченица и њени делови.

Поновити градиво обрађено у V разреду из правописа.

Прочитати приповетку „Буре“ Исидоре Секулић и анализирати је помоћу питања која се налазе у Читанци иза текста.

Предметни наставник: Драгана Јањић

Author

Zola

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.